Go TOP
צור קשרצור קשר icon user שלום אורח,
0 icon cart 0.00
מוצר
סה״כ
כמות
סה״כ מוצרים: 497.70
חבר מועדון? הזדהה / הצטרף בהמשך וקבל 10% הנחה

תקנון מועדון לקוחות 4Chef

גרסה 1.2 (החל מה 1/9/2019)

 

הצטרפות למועדון:

ההצטרפות למועדון הלקוחות של חברת 4שף בע”מ תתאפשר לכל המעוניין בכך בכפוף לתשלום דמי הצטרפות,

מילוי פרטים וחתימה במסגרת בקשת הצטרפות בנוסח שייקבע ע”י החברה.

תקנון זה הינו עבור החברות במועדון הלקוחות הפרטי של 4שף. תקנון מועדון הלקוחות העסקי הינו שונה ומפורט במסמך נפרד.

דמי ההצטרפות בעלות חד פעמית של 50 ₪ כולל מע”מ. 

 

אופן ההצטרפות:

ההצטרפות למועדון תיעשה באמצעות מילוי טופס פרטי לקוח, מסירתו לרשת (פיזית באחד הסניפים או דרך אתר האינטרנט),

תשלום דמי ההצטרפות וקבלת כרטיס חברות מהחברה (בהצטרפות למועדון דרך אתר האינטרנט לא יתקבל כרטיס חבר מועדון).

חבר המועדון יעדכן את החברה בכתב לגבי שינוי בפרטיו, על מנת לאפשר לחברה להמשיך וליידעו בנוגע למבצעים והטבות.

החברה לא תהיה אחרית לאי קבלת הטבה, הודעה או כל דבר הנובע מאי עדכון פרטי חבר המועדון, או מכל סיבה אחרת.

הודעות בנושא שינוי פרטים יועברו באמצעות שליחת אי-מייל לכתובת marketing@4Chef.co.il

 

הטבות המועדון:

הטבות המועדון הן אך ורק ההטבות המתוארות להלן:

 1. 10% הנחה לרכישה בסניפים ובאתר האינטרנט:
 • אין הנחות על קורסים ארוכים (9-15 מפגשים שבועיים)
 • אין כפל מבצעים והנחות.
 • ברכישת Gift Card לא תתאפשר הנחת המועדון.
 1. הטבת יום הולדת – 50 ₪ במתנה לקניות ברשת:
 • למימוש במהלך החודש הקלנדרי (הלועזי) בו חל יום ההולדת של חבר המועדון.
 • מותנה בקנייה מעל 100 ₪
 • למימוש בסניפי הרשת בלבד. לא ניתן לממש ברכישה באתר האינטרנט.
 • לא ניתן לממש במקביל כסכום קנייה לטובת קבלת מוצרים מותני סכום קנייה. 
 1. מבצעים ומתנות לחברי מועדון יפורסמו מעת לעת באמצעות מיילים והודעות סמס.
 2. הרשת רשאית לשנות כל אחת מההטבות הנ”ל, כולל (אך לא רק) – את גובה ההנחה או את הפיכתה מהנחה כספית – להנחה נצברת לקניות הבאות.

* הרשת רשאית להגדיר מבצעים עליהם לא תהיה הנחת חבר מועדון.

 

זכאות להטבות:

 1. החברות במועדון הינה אישית לחבר המועדון בלבד ואינה ניתנת להעברה או לשימוש ע”י אחר או באמצעות אחר.
 2. הזכאות להטבות מותנית בהזדהות כחבר המועדון במעמד הקנייה באמצעות כרטיס חבר המועדון או תעודה מזהה של חבר המועדון.
 3. במקרה של אובדן כרטיס חבר המועדון, יתאפשר ללקוח ליהנות מהטבות המועדון אך ורק בכפוף לדיווח על כך לשירות הלקוחות או באחד מסניפי הרשת ע”י בעל הכרטיס בלבד.

 

כרטיס חבר המועדון:

 1. את כרטיס חבר המועדון מקבל כל לקוח אשר עונה להגדרת סעיף “אופן ההצטרפות” בתקנון זה. לקוח שהצטרף למועדון דרך אתר האינטרנט לא יקבל כרטיס חבר מועדון.
 2. כרטיס חבר המועדון הינו אישי, לא ניתן להעברה או להסבה, ומוגבל ללקוחות פרטיים בלבד (ולא ללקוחות עסקיים). רק חבר המועדון בעצמו רשאי לעשות שימוש בכרטיס המועדון ובהטבות המוקנות מכוחו.
 3. כרטיס חבר המועדון אינו כרטיס חיוב כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, תשמ”ו-1996.
 4. החברה רשאית לבטל חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, במידה שעשה שימוש לא חוקי בכרטיס החבר שברשותו ו/או פעל בניגוד להוראות תקנון זה ו/או החוק. במידה בוטלה חברותו של חבר המועדון כאמור, ישיב חבר המועדון את הכרטיס שברשותו למשרדי החברה באופן מיידי.
 5. כרטיס חבר המועדון מקנה הטבות/מבצעים שונים בכל סניפי הרשת ובאתר האינטרנט.
 6. מימוש הטבות מוקנה בהצגת כרטיס חבר המועדון ותעודה מזהה של חבר המועדון במעמד הקופה.
 7. האחריות על שמירת כרטיס המועדון הינה על חבר המועדון בלבד, ולא תשמע כל טענה כלפי החברה בדבר אי קבלת הטבות המועדון בשל אובדן הכרטיס.
 8. מבלי לפגוע באמור, בכל מקרה של אובדן, גניבה או נזק לכרטיס חבר המועדון, על חבר המועדון לפנות ישירות לחברה על מנת להודיע על כך. מרגע קבלת אישור החברה אודות קליטת ההודעה בדבר אובדן/גניבה/פגםלכרטיס חבר המועדון, תהא החברה אחראית להנפקת כרטיס חלופי. עבור הנפקה של כרטיס חבר מועדון חדש יחויב חבר המועדון בסך של 20 ₪.

 

שונות:

זכויות החברה מבלי לגרוע מכל זכות הנתונה לחברה לפי כל דין ו/או לפי תקנון זה, שומרת לעצמה החברה גם את הזכויות הבאות:

 1. לעדכן לפי שיקול דעתה את חברי המועדון בהטבות ומבצעים מיוחדים, ימי מכירות מיוחדים, מכירות סוף עונה ומבצעים אחרים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה.
 2. לעדכן, לשנות, להפחית או להעלות את סכום דמי ההצטרפות – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 3. לעדכן, לשנות, להאריך או לקצר את תוקף החברות במועדון – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 4. לעדכן ולשנות את הטבות המועדון – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות בכל שלב שהוא את תנאי מועדון הלקוחות ואת ההטבות הניתנות לחברים בו.
 6. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את החברות של כל חבר מטעמים סבירים (ובכלל זה: שימוש לרעה בכרטיס המועדון, סכסוך בין החברה ללקוח מכל סיבה שהיא, הפרת התחייבות של הלקוח כלפי החברה או אי ביצוע תשלום שהלקוח התחייב לבצעו כלפי החברה, התנהגות לקוח באופן פוגע כלפי החברה, ו/או בתחום חנויות החברה, וכיוצ”ב טעמים סבירים לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה).
 7. בכל מקרה של ביטול החברות במועדון, ע”י החבר או החברה, יובהר כי דמי ההצטרפות לא יוחזרו לחבר מכל סיבה שהיא.
 8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ”י שיקול דעתה הבלעדי. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש, ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי החברים עד לשינוי התקנון. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי הרשת.
 9. החברה תוכל להודיע בכל דרך שתמצא לנכון על הפסקת פעילות המועדון, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שלא פגעו זכויות שהוקנו לחברים בו עד לזמן ההודעה. במקרה זה יהיה באפשרות החברים לממש את הטבות המועדון המוקנות להם במשך שלושה חודשים מיום הפסקת פעילות המועדון.
 10. עם ההצטרפות למועדון, מקבל על עצמו חבר המועדון את תקנון זה המחייב את שני הצדדים.
 11. חבר המועדון מצהיר בזה כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או כל אירוע אחר שאינם בשליטתה של החברה, לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את חבר המועדון בכל סעד ו/או תרופה.
 12. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח מסרים לחבר המועדון באמצעות דואר אלקטרוני, דואר רגיל ו/או מסרונים (SMS), אלא אם הודיע הלקוח בעת ההצטרפות או בכל שלב לאחר מכן שאינו מעוניין בכך. מובהר כי הודעות אלה נדרשות על מנת ליידע את חברי המועדון לגבי הטבות המגיעות להם, וכי חברי מועדון שלא הביעו את התנגדותם לקבלת מסרים אלה מוותרים לפיכך על כל תביעה משפטית ו/או כספית בהקשר זה.
 13. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון יחייב התקנון בנוסחו החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהיה מצוי מעת לעת במשרדי החברה.
 14. תקנון זה, וכל עילה משפטית הנובעת ממנו, לרבות תוקפן ופרשנותן של הוראותיו, תהיה כפופה לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנובע מתקנון זה תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפו.

 

להצטרפות למועדון 

מטעמי נוחות בלבד, תקנון זה נכתב בלשון זכר אך מופנה לשני המינים.

למידע ופרטים נוספים ניתן לפנות למייל marketing@4Chef.co.il או לטל’ 08-9110901.

עותק מתקנון זה יינתן עם דרישה וללא תמורה במשרדי החברה, בתיאום מראש ובשעות העבודה המקובלות.

 

  whatsapp